Рішення "Про податки і збори 2019"

Додатки до рішення 2019

Рішення "Про місцеві податки і збори на 2018 рік"

Додатки до Рішення "Про місцеві податки і збори на 2018 рік"

Проект рішення "Про місцеві податки і збори на 2018 рік"

Повiдомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

Оксанинської сільської  ради «Про  місцеві податки  і збори на 2018  рік»

Повiдомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акта

Оксанинської сільської  ради

 «Про  місцеві податки  і збори на 2017  рік»

 

            Відповідно до вимог  статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, Оксанинська  сільська рада повідомляє про оприлюднення проекту  рішення  Оксанинської  сільської  ради «Про  місцеві податки і збори  на 2017  рік».

  

Мета проекту рішення:

Основною метою проекту регуляторного акта є встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового  Кодексу   на території сільської ради  для отримання  до бюджету  Оксанинської  сільської ради відповідних надходжень.

 Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення у письмовому вигляді за адресом:

-  Оксанинська  сільська  рада , вул. Шевченка ,1 село Оксанина , Уманського  району , Черкаської  області , 20356

 

         Головним розробником проекту регуляторного акта є  постійна комісія сільської ради  з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики. Проект рішення  Оксанинської   сільської  ради  «Про місцеві податки і збори  на 2017  рік»    розміщено в громадських  місцях  сільської ради та веб сайті (oxaninasr@ukr.net).

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Оксанинської  сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2017 рік»

            Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради  «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати  

шляхом регулювання господарських відносин.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» з додатками до цього рішення.

Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Рішення по місцевих податках на 2016 рік Оксанинською сільською радою приймались без проходження процедури регуляторного акту, так як відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» установлено, що в 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Таким чином з 01.01.2017 р. сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  

Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території  сільської  ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади села;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
          Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету села.

 

 

4. Механізм розв'язання проблеми

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.            

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

прийняття запропонованого регуляторного акта

         Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.
         Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

        Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

6. Аналіз вигод та витрат

 Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат  .

Сф

Впл  Сфера

впл   впливу

Виг  Заходи

Ви     Витрати

Для   Територіальної

Гр     громади

На    Надходження до сільського бюджету,

         своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою села

Від    Відсутні

      Органи

 Місцевого

самоврядування

 

Чітк   встановлення ставок місцевих податків та зборів;

 

Про  Процедура розробки

Роз     та прийняття

 Рег  регуляторного акта

 

Фі      фізичні та юридичні

                особи

Пр      Прозорість дій місцевих органів влади

Вит  Витрати пов’язані,

пов'   зі сплатою податку

 

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території села та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.           

 

8. Показники результативності регуляторного акту

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акту:

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники місцевих податків та зборів.

            Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

            Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

          Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Уманської ОДПІ, фінансового управління Уманської райдержадміністрації.

   

Сільський  голова                           В.П.Слюсар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

ОКСАНИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманський район, Черкаська область

20355  с. Оксанина, вул. Шевченка 1, тел. (804744) 9-34-31

Е-mail: oxaninasr@ukr.net                       Код ЄДРПОУ 26261608

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики щодо регуляторного впливу проекту рішення Оксанинської сільської ради регуляторного акту   

«Про місцеві податки і збори на 2017 рік»

            Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики керуючись статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Оксанинської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» та встановила наступне.

            Зазначений проект рішення був розроблений з метою забезпечення сталого соціально  -економічного розвитку територіальної громади, запобігання втратам сільського бюджету. 

Розробником регуляторного акту є виконавчий комітет Оксанинської сільської ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», Земельного та Податкового кодексів України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. №909-УІІІ.

            Затвердження ставок акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на майно в тому числі: транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території Оксанинської сільської ради; єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку Оксанинської сільської ради.

1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

            Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне. Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки свідчить про необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

            У зв’язку з набранням чинності з 01.01.2016 року Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 №909-VIII, відповідно до Податкового кодексу України, відносини, що вини­кають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України та відповідно до статті 12 цього Кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради.

            Затвердження ставок податків передбачених проектом рішення  Оксанинської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку територіальної громади села Оксанина.

Назви додатків до проекту рішення приведені до вимог податкового кодексу України. Зазначені зміни не вплинули на розміри ставок місцевих податків та не потребують додаткового обговорення.

Проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

                            При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік (рішення сільської ради від 25 грудня 2015  року  №3-14/VIІ, строк підготовки на І півріччя. Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Оксанинської сільської  ради регуляторного акту «Про місцеві податки і збори», проект рішення Оксанинської сільської  ради «Про місцеві податки і збори», аналіз регуляторного впливу проекту рішення Оксанинської сільської  ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» розміщено 27.05.2016 року на офіційному веб-сайті Оксанинської  ради в мережі Інтернет:(oxaninasr@ukr.net   ) та повідомлення про оприлюднення проекту  рішення Оксанинської сільської  ради регуляторного акту «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднене на дошці оголошень сільської ради.

Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Оксанинської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 ЗаконуУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

      Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 р. №909-VIII, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів на власній території.

       Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Оксанинської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» було підготовлено до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

       Регуляторний акт спрямований на однозначне тлумачення відомостей, що містяться в рішенні, оскільки має вплив на визначення розміру ставки земельного податку. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.  Запропонований регуляторний акт має вплив на суб’єктів господарювання,  на території Оксанинської сільської  ради.

Регуляторний акт забезпечує:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;

- проведення моніторингу ставок оподаткування на території Оксанинської сільської ради;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

- положення даного акту прості;

- чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт.

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання відносин, визначене Податковим кодексом України.

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування:

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада села

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку села

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Суб’єкти господарювання

Забезпечить прозорий механізм справляння плати за землю для фізичних осіб

Обов’язкові платежі податкового характеру

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до місцевого бюджету

Витрати на підготовку та оприлюднення цього регуляторного акту

 Основною метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території  Оксанинської  сільської ради, єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої – другої груп та отримання до сільського бюджету додаткових надходжень.

          У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- альтернативою може бути неприйняття рішення про встановлення місцевих податків, однак це спричинить втрати доходної частини сільського бюджету, тому інші способи запровадження місцевих податків, на території  Оксанинської сільської ради, які б дали можливість досягнути визначених цілей, крім прийняття відповідного рішення,  відсутні.

              Дія ухваленого регуляторного акту забезпечить оперативне реагування на результати його впровадження, сприятиме подальшому розвитку підприємництва на території сільської ради, стабільним  надходженням до сільського бюджету місцевих податків та зборів.

          Проект регуляторного акту доведений до відома суб’єктам господарювання через офіційний веб-сайт Оксанинської сільської ради в мережі Інтернет

         Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування.

         При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акту, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

         Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Оксанинської сільської ради та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

В разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього також будуть вноситися необхідні зміни та доповнення.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є:

 - динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);

- обсяги надходжень відповідних місцевих податків до сільського бюджету.

          Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням. Для зацікавлених осіб Оксанинської сільської ради такими джерелами інформації є:

- офіційний  веб-сайт  Оксанинської сільської  ради

Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Оксанинської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2017 рік», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            

Голова постійної  комісії                                         В.І.Лібер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

ОКСАНИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Уманський район, Черкаська область

20355  с. Оксанина, вул. Шевченка 1, тел. (804744) 9-34-31

Е-mail: oxaninasr@ukr.net                       Код ЄДРПОУ 26261608

 

                                               ПРОЕКТ   Р I Ш Е Н Н Я       

 

«Про місцеві податки i збори на 2017 рік»

 

            Відповідно до частини 1 статті 59 та  пункту  2 статті 26 Закону України , «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Закону України  , «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році»  від 24.12.2015р. №909-УІІІ, сільська рада 

ВИРІШИЛА:              

 

           1. Запровадити з 01.01.2017 року місцеві податки:

1)  податок на майно, який складається з:

1.1) податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2) транспортного податку;

1.3) плати за землю;

2)  єдиного  податку;                          

3) місцеві збори:

1)  збір за  місця для паркування транспортних засобів;

2)  туристичний  збір;

            2.Затвердити положення про місцеві податки і збори згідно додатків:

1)  Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

     (додаток 1)

2)  Про транспортний податок (додаток 2)

3)  Про плату за землю (додаток 3)

4)  Про єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб 

     (додаток 4)

5) Про збір за місця для паркування транспортних засобів (додаток 5)

6) Про туристичний збір (додаток 6)

            3. Затвердити  з 01 січня 2017 року  перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів ( додаток 7).

           4.Встановити з 01 січня 2017 року  ставки місцевих податків і зборів:

1)  податок на нерухоме майно, відмінне від                

земельної ділянки:

 

 для об’єктів житлової   нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості,

при базі оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

  • для квартири/квартир незалежно від кількості – на 90 кв.м
  • для житлового будинку/будинків незалежно від кількості – на 150 кв.м

 

0,05   відсотка розміру

 мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

 

-для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб (громадські будівлі)

в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

 

-для  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб (торгівельні будівлі,  магазини, заклади громадського харчування  та інші будівлі в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості

  0,01   відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

0,05   відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.метр бази оподаткування

 

2) транспортний податок :

для легкових автомобілів які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см

 

 

25000 гривень  за кожен легковий автомобіль

3) плата за землю

-  податок за земельні ділянки, зайняті житловим

фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку гаражно – будівельними, дачно – будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

 

 

-податок за земельні ділянки, які є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями)

 

 

-ставки податку за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження), які є не є виділеними в натурі (на місцевості) земельними частками (паями0

для ріллі, сіножатей та пасовищ

 

-для багаторічних насаджень

 

 

-податок за інші  земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено

 

 

-податок на земельні ділянки, які         перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної, та комунальної форми власності)

 

 -податок на земельні ділянки розташовані за  межами населених пунктів нормативно  грошову оцінку яких не проведено

 

 

  0,03  відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

 

 

 

 

0,25 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

0,25 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

 

0,03 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

1 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

5 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки

 

  1. єдиний податок  для фізичних осіб-підприємців

для першої групи платників єдиного податку

 

(згідно з додатком 8)

 

для другої групи платників єдиного податку

 

 

(згідно з додатком 9)

 

 

 

5)  збір за місця для паркування транспортних засобів

 

0,05 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня податкового ( звітного року) за кожний день провадження діяльності із забезпечення  паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності.

 

6) туристичний  збір                                                  

 

 

1 відсоток  до вартості усього періоду проживання  (ночівлі).

     

         

       

            5. Рішення довести до відома громадськості, опублікувавши його на сайті Оксанинської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

            6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, культури, спорту та молодіжної політики  (голова комісії Лібер В.І.) 

 

 

 

Сільський голова                                           В.П.Слюсар